Երկուշաբթի, 4 Մարտի, 2024
Նոր գրքեր

ԿԱՊԱՆԻ ՁԵՌԱԳՐԵՐՆ ՈՒ ԳՐՉՕՋԱԽՆԵՐԸ

«Կապանի ձեռագրերն ու գրչօջախները» արժեքավոր գիրքն արդեն գրադարանում է։

Վայոց ձորի մարզային գրադարանը նվեր ստացավ արժեքավոր գրքի համար։

Կա­պա­նը՝ որ­պես գրչօ­ջախ, ա­ռա­ջին ան­գամ ներ­կա­յաց­վում է սույն գրքում։ Աշ­խա­տութ­յու­նը նվիր­ված է Ս­յու­նի­քի միջ­նա­դար­յան գրչութ­յան կյան­քում յու­րա­հա­տուկ դեր ու ար­ժեք ու­նե­ցող գրչօ­ջախ­նե­րին և հի­շա­տա­կա­րան­նե­րին։ Կա­պա­նում գրի առն­ված հա­յե­րեն հի­շա­տա­կա­րան­նե­րի յու­րա­հատ­կութ­յու­նը, մա­տե­նագ­րա­կան և գե­ղար­վես­տա­կան ար­ժե­քը քննվում են բնա­կա­վայ­րե­րի պատ­մա­կան, տե­ղադ­րա­կան, ժո­ղովր­դագ­րա­կան, տե­ղան­վա­նա­կան հար­ցե­րի զու­գոր­դութ­յամբ։ Ձե­ռա­գիր հի­շա­տա­կա­րան­նե­րի, ար­խի­վա­յին, մա­տե­նագ­րա­կան, ժողովրդագրական և­ այլ նյու­թե­րի հա­մակց­մամբ նկա­րագր­վում են միջ­նա­դար­յան Ս­յու­նի­քի կա­պան­յան գրչօ­ջախ­նե­րը։

Գիր­քը նա­խա­տես­ված հա­յա­գի­տութ­յամբ զբաղ­վող և­ ընդ­հան­րա­պես հայ­րե­նա­գի­տութ­յամբ հե­տաքրքր­ված ան­ձանց հա­մար։

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։ Պարտադիր դաշտերը նշված են *-ով